top of page
  • Writer's pictureManel Caballero

Què es la CAE (Coordinació d'Activitats Empresarials)?

La Coordinació d'Activitats Empresarials, coneguda abreujadament com CAE, neix de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

La Coordinació d'Activitats Empresarials ha de ser l'eina que facilita la transmisió i intercanvi d'informació i documentació relativa a la prevenció de riscos laborals, en aquelles situacions en les que, en un mateix centre de treball, concorren vàries empreses i/o treballadors autònoms.

Les empreses i autònoms estan obligats a comunicar els riscos de cadascú, en funció d eles tasques que han de realitzar i, sobretot, els riscos que puguin ocasionar a tercers.

 

A las obres de construcció existeix la figura del Coordinador de Seguretat i Salut, que s'encarrega d'aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l'obra, habitualment elaborat pel contractista principal, al que s'adheriran la resta d'empreses intervinents.

El Coordinador també s'encarregarà de revisar tota la documentació de les empreses i fomentarà la CAE, però la responsabilitat del seu cumpliment sempre recaurà sobre l'empresari principal, en aquest cas el promotor i el contractista principal de l'obra.


A la resta de casos, les industries, oficines o comerços, per posar altres exemples, on accedeix personal d'empresas de manteniment, instal·lacions o neteja, hauran d'inercanviar amb ells l'Avaluació de Riscos i sol·licitar-los tota la documentació que acrediti el legal cumpliment de totes les seves obligacions laborals.


 

En els darrers anys, les petites empreses i els autònoms es venen enfrontant a un veritable calvari per a poder cumplir de forma àgil amb les sol·licituds dels seus clients en aquesta matèria. L'aparició de plataformes de gestió documental ha facilitat el cumpliment de la CAE als seus clients, que habitualment son grans empreses, però ha suposat un mal de cap important per a les petites i el personal autònom.

Poder comptar amb un sistema de gestió documental adequat i adaptat a aquestes pimes i autònoms, s'està convirtint ja en quelcom fonamental.


Recomenem visitar www.vitradoc.com per conèixer els beneficis de disposar d'un gestor documental que ens pot facilitar molt la feina.bottom of page